Choď na obsah Choď na menu
 


Hodnotiaca správa za šk. rok 2013/2014

2. 10. 2014

  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

v Materskej škole Teriakovce č.51

 

 

 

V Teriakovciach dňa: 28.08.2014

spracovala: Mgr. Eva Bačová

 

 

 

 

Charakteristika školy

 

Prevádzka školy:        celodenná

Zriaďovateľ školy:      Obecný úrad Teriakovce

Riaditeľ školy:           Mgr. Eva Bačová

Adresa školy:            Materská škola  Teriakovce č. 51, 080 05 Prešov

Email :                  msteriakovce@gmail.com

Telefónne číslo:         77018 35

Počet pedagog. prac.:    2

Počet prev. prac.:        2

Počet integ. detí:         0

Skladba detí:             deti od 3 do 6 rokov

Počet detí -  22:          -       7 – predškoláci

-             3 – 5 ročných detí

-           10 – 4 ročné deti

-            2 - 3 ročné deti     

Účasť na aktivitách organizovaných MC PO : pani riaditeľka absolvovala inovačné funkčné a 2. atestačnú skúšku .

-          Pani učiteľka, Mgr.Jana Ivanková absolvovala tri aktualizačné vzdelávania:

„Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní /7kreditov

„ Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole.“ /8 kreditov/

„ Pracujeme s digitálnou hračkou Bee – bot v materskej škole.“ /7 kreditov/

 

Prezentácia školy na verejnosti:

-          05.12. – Mikulášske vystúpenie

-          18.12. – Vianočná besiedka

-          30.01. – Karneval

-          15.05. – Deň matiek

-          25.06. – Rozlúčka s predškolákmi

 

Práce detí sú prezentované v priestoroch šatne materskej školy.

 

Informácie o projektoch: Naša MŠ bola zapojená do niekoľkých projektov:

Zdravá škola

milkagro - SABI   

DM – Zdravé zúbky

TAMI – stonožka – výhra, najkreatívnejšia MŠ

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – interaktívna tabuľa, tlačiareň, notebook.

 

Priestorové a materiálové zabezpečenie: Ide o prízemnú budovu, v ktorej je umiestnená jedna trieda, spálňa,  šatňa, umyváreň, kuchyňa, jedáleň a riaditeľňa. Celá budova je situovaná na malom  pozemku, ktorý tvorí školský dvor. Máme na ňom umiestnené  pieskovisko a prenosné hojdačky . V tomto roku sa nám podarilo inštalovať novú vežu so šmýkačkou, ktorá zodpovedá  EN 1176. Pri dvore MŠ je nové umelé ihrisko, ktoré využívame v letnom období na loptové hry a v zimnom nám slúži ako ľadová plocha.

Čo sa týka technického vybavenia školy, máme televízor a tiež počítač, tlačiareň a fotoaparát, elektronickú včielku Bee - bot. Vlastníme rádioprehrávač a DVD prehrávač, ktorý sme si zakúpili z vlastných  prostriedkov. V tomto roku sme cez národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva získali interaktívnu tabuľu, tlačiareň a notebook.

MŠ disponuje svojou internetovou stránkou, na ktorej prezentujeme činnosť MŠ.

V tomto školskom roku sme organizovali školský Valentínsky ples, zisk z ktorého sme použili na vyplatenie vyčerpaných energií počas plesu zriaďovateľovi a na renováciu umyvárky v MŠ.

Naďalej pokračujeme v minitable.

 

Financie: Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali od rodičov sme zakúpili, nové knižné publikácie, rôzny krátkodobý údržbový, hygienický, výtvarný, didaktický  a iný materiál.

Príspevok od štátu sme využili na vyplatenie „Veže so šmýkačkou“ a preplatenie výučby anglického jazyka predškolákov.

Výhru z projektu TAMI stonožka sme použili na nákup nového posteľného prádla pre deti.

 

Sponzorské dary:

     Poďakovanie od nás patrí:

-          pánovi Martinovi Leškovi za pomoc pri organizovaní plesu – mäso, zemiaky,

-          všetkým zúčastneným, ktorí pomáhali pri výzdobe a upratovaní sály KD,

-          pánovi Jozefovi Imrichovi za kosenie školského dvora,

-          pánovi Rastislavovi Hirjovi za sladkosti pre deti, organizovanie školského výletu – autobus. plyšové hračky,

 

Ďalej sa chceme poďakovať aj pánovi Pyržovi za položenie obkladu a dlažby v umývarke.

 

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok 2013/2014

Celá naša výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala zo školského vzdelávacieho programu:        „ So ŠAŠOM sa hrám a svet spoznávam“

Vo výchovno-vzdelávacej práci s deťmi sme sa zamerali na vytváranie základov pre postoje, vedomosti, zručnosti, ktoré budú pre nich potrebné pre ďalší život. Patrí k nim napr. schopnosť:

-          prirodzene reagovať na zmenu,

-          byť človekom, ktorý dokáže kriticky myslieť a rozhodovať sa,

-          vedieť identifikovať a riešiť problém,

-          byť tvorivý, vynaliezavý, mať predstavivosť,

-          zaoberať sa spoločnými problémami okolia, v ktorom človek žije.

     Obohatením citov detí, ich rozumových schopností ako aj praktických vedomostí sú u nás možné návštevy rodičov v čase hier, ako aj iných výchovno-vzdelávacích aktivít, pokusy a tiež rôzne manipulačné aktivity /vyrezávanie tekvíc, púšťanie šarkana, upevňovanie ľudových tradícií, zdobenie stromu kraslicami, stavanie  mája .../.

 

    Uvedené ciele výchovno-vzdelávacej činnosti týkajúce sa výchovy kladného vzťahu k starostlivosti o svoje zdravie, k telovýchove a športu, k humánnosti, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci,  sme realizovali cez oblasť:

-   výchovno-vzdelávacej činnosti,

-   ďalším samovzdelávaním sa pedagogických pracovníkov,

-   vzdelávaním sa cez MCPO,

-   rozširovaním spolupráce s rodičmi.

-   zvyšovaním materiálnej úrovne MŠ,

-   zvyšovaním počítačovej gramotnosti detí,

-   organizovaním divadelných predstavení „Gašparko“,

-   organizovaním rôznych spoločných výletov.

     

     Pripravenosť detí  na vstup do základnej školy bola na veľmi dobrej úrovni. Dosiahli optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Disponovali širokým rozsahom vedomostí z rôznych oblastí a tiež základmi anglického jazyka.

 

Ostatné aktivity a spolupráca s rodičmi:

 

september - posedenie s rodičmi

november – posedenie pri čaji

december – Mikuláš

                 –  vianočná besiedka

január       –  karneval

február      – Gašparko – O dvanástich mesiačikoch   

apríl          – Gašparko – O neposlušnej princeznej           

máj           – Deň matiek

jún             – školský výlet ZOO - Spišská Nová Ves, Spišský Hrad

                  – Gašparko – Dlhý Široký a Bystrozraký

                  – rozlúčka s predškolákmi

                        

 

Rada školy:

                     Mgr. Jana Ivanková – predseda – zástupca pedagogických zamestnancov školy

              

                Mgr. Bibiána Chovancová – zástupca rodičov

                        Katarína Imrichová – zástupca rodičov

                        Eva Jurašeková – zástupca ostatných zamestnancov školy

               ThDr.Martin Kahanec PhD. – zástupca zriaďovateľa

         

       

  V závere tejto správy môžem konštatovať, že ciele a aktivity, ktoré sme si vytýčili na školský rok 2013/2014, sme splnili. Chcem podotknúť, že aj vďaka rodičom sa nám podarilo uskutočniť mnoho spoločných akcií, ktoré boli venované hlavne našim deťom.

 

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< júl / 2018 >>