Choď na obsah Choď na menu
 


HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2014/2015

2. 11. 2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v Materskej škole Teriakovce č.51

 
 
 
V Teriakovciach dňa: 28.08.2015
spracovala: Mgr. Jana Ivanková
 
 
 
 
Charakteristika školy
 
Prevádzka školy:           celodenná
Zriaďovateľ školy:          Obecný úrad Teriakovce
Riaditeľ školy:               Mgr. Jana Ivanková
Adresa školy:                Materská škola  Teriakovce č. 51, 080 05 Prešov
Email :                           msteriakovce@gmail.com
Telefónne číslo:             77 018 35
Počet pedagog. prac.:     2
Počet prev. prac.:           2
Počet integ. detí:            0
Skladba detí:                 deti od 3 do 6 rokov
Počet detí:                     23                           
-    deti rok pred plnením školskej dochádzky – 13
-    4-5 ročné deti - 6
-    3-4 ročné deti - 4
 

 

Prezentácia školy na verejnosti:
-          05. 12. – Mikulášske vystúpenie
-          19. 12. – Vianočná besiedka
-          06. 02. – karneval
-          12. 05. – Deň matiek
-          26. 06. – rozlúčka s predškolákmi
 
Práce detí sú prezentované v priestoroch šatne materskej školy.
 
Informácie o projektoch: Naša MŠ bola zapojená do niekoľkých projektov:
milkagro – zber viečok SABI   
DM – Veselé zúbky
School dance

 
Priestorové a materiálové zabezpečenie: Ide o prízemnú budovu, v ktorej je umiestnená jedna trieda, spálňa,  šatňa, umyváreň, kuchyňa, jedáleň a riaditeľňa. Celá budova je situovaná na malom  pozemku, ktorý tvorí školský dvor. Máme na ňom umiestnené  pieskovisko a prenosné hojdačky . V tomto roku sa nám podarilo inštalovať novú vežu so šmýkačkou, ktorá zodpovedá  EN 1176. Pri dvore MŠ je nové umelé ihrisko, ktoré využívame v letnom období na loptové hry a v zimnom nám slúži ako ľadová plocha.
Čo sa týka technického vybavenia školy, máme televízor a tiež počítač, tlačiareň a fotoaparát, elektronickú včielku Bee – bot, interaktívnu tabuľu, tlačiareň a notebook Vlastníme rádioprehrávač a DVD prehrávač, ktorý sme si zakúpili z vlastných  prostriedkov. 
MŠ disponuje svojou internetovou stránkou, na ktorej prezentujeme činnosť MŠ.

Naďalej pokračujeme v minitable – spoločné fotografie detí vo formáte A4, ktoré umiestňujeme do priestorov šatne.
 
Financie: Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali od rodičov sme zakúpili nové knižné publikácie, rôzny krátkodobý údržbový, hygienický, výtvarný, didaktický  a iný materiál.
Za príspevok od štátu sme zaplatili detské odrážadlá  a preplatili  výučbu anglického jazyka predškolákov.

 
Sponzorské dary:
     Poďakovanie od nás patrí:
- OZ Čerešňov - 100€ na vyplatenie autobusu
                         - taniere
                         - sladkosti a darčekové predmety na karneval a Deň detí
- Jozef Imrich -  kosenie školského dvora
                       - oprava zámku na vchodových dverách
- PhDr. Rastislav Hirja - sklenené poháre
- Mgr. Martin Leško – sprostredkovanie reflektorov a technická pomoc pri                                       organizácii  karnevalu
- Ľubomír Zakuťanský  - renovácia drevených stolov
- Marek Chovanec – drevená polica do spálne
                           - čistenie odtoku v kuchyni
- Anton Horváth – práce pri oprave odtoku v kuchyni
- všetkým rodičom – za zber viečok Sabi
                            - za finančný príspevok pri príležitosti Dňa matiek v                                         kultúrnom dome
                            - za akúkoľvek každodennú pomoc a spoluprácu 

 

 
Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok 2014/2015
Celá naša výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala zo školského vzdelávacieho programu:        „ So ŠAŠOM sa hrám a svet spoznávam“

Vo výchovno-vzdelávacej práci s deťmi sme sa zamerali na vytváranie základov pre postoje, vedomosti, zručnosti, ktoré budú pre nich potrebné pre ďalší život. Patrí k nim napr. schopnosť:

-          prirodzene reagovať na zmenu,
-          byť človekom, ktorý dokáže kriticky myslieť a rozhodovať sa,
-          vedieť identifikovať a riešiť problém,
-          byť tvorivý, vynaliezavý, mať predstavivosť,
-          zaoberať sa spoločnými problémami okolia, v ktorom človek žije.
     Obohatením citov detí, ich rozumových schopností ako aj praktických vedomostí sú u nás možné návštevy rodičov v čase hier, ako aj iných výchovno-vzdelávacích aktivít, pokusy a tiež rôzne manipulačné aktivity /vyrezávanie tekvíc, púšťanie šarkana, upevňovanie ľudových tradícií, zdobenie stromu kraslicami, stavanie  mája .../.
 
    Uvedené ciele výchovno-vzdelávacej činnosti týkajúce sa výchovy kladného vzťahu k starostlivosti o svoje zdravie, k telovýchove a športu, k humánnosti, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci,  sme realizovali cez oblasť:
-   výchovno-vzdelávacej činnosti,
-   ďalším samovzdelávaním sa pedagogických pracovníkov,
-   vzdelávaním sa cez MCPO,
-   rozširovaním spolupráce s rodičmi.
-   zvyšovaním materiálnej úrovne MŠ,
-   zvyšovaním počítačovej gramotnosti detí,
-   organizovaním divadelných predstavení „Gašparko“,
-   organizovaním rôznych spoločných výletov.
     
     Pripravenosť detí  na vstup do základnej školy bola na veľmi dobrej úrovni. Dosiahli optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Disponovali širokým rozsahom vedomostí z rôznych oblastí a tiež základmi anglického jazyka.
 
Ostatné aktivity a spolupráca s rodičmi:
 
september - posedenie s rodičmi
október - ,,Gaštaniáda“- zhotovovanie 
november – výlet na vlakovú stanicu
december  -  Mikuláš
                -  vianočná besiedka
                -  DJZ – Snehová kráľovná
február       –  karneval           
máj           – Deň matiek
jún                                 – školský výlet ZOO – Stropkov
-    návšteva mesta Prešov
-    Babadlo – Škaredé kačiatko
                 – rozlúčka s predškolákmi
                        
 
Rada školy:
                     Mgr. Eva Bačová – predseda – zástupca pedagogických                                                             zamestnancov školy
              
                     Mgr. Bibiána Chovancová – zástupca rodičov
                     Mgr.Katarína Imrichová – zástupca rodičov
                             Andrea Jurašeková – zástupca ostatných zamestnancov                                                              školy
                     Mgr. Iveta Žarnovská – zástupca zriaďovateľa
         
       
  V závere tejto správy môžem konštatovať, že ciele a aktivity, ktoré sme si vytýčili na školský rok 2014/2015, sme splnili. Chcem podotknúť, že aj vďaka rodičom sa nám podarilo uskutočniť mnoho spoločných akcií, ktoré boli venované hlavne našim deťom.
 
 
 
 
 

 

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< júl / 2018 >>