Choď na obsah Choď na menu
 


HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2016/2017

MATERSKÁ ŠKOLA TERIAKOVCE, TERIAKOVCE 51, 080 05 PREŠOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH V MATERSKEJ ŠKOLE TERIAKOVCE č. 51

 

 

 

 

 

 

 

V Teriakovciach dňa: 24.08.2017                                                                 Mgr. Jana Ivanková

                                                                                                                       riaditeľka MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Charakteristika školy

 

Prevádzka školy:           celodenná

Zriaďovateľ školy:        Obec Teriakovce

Riaditeľ školy:              Mgr. Jana Ivanková

Adresa školy:                Materská škola  Teriakovce, Teriakovce č. 51, 080 05 Prešov

E mail :                           msteriakovce@gmail.com

Telefónne číslo:             051/770 18 35

Počet pedagogických  pracovníkov:     2

Počet prevádzkových pracovníkov:      2

Počet integrovaných detí:                     0

Skladba detí:                 deti od 2 do 6 rokov

Počet detí:                     16                            

 • deti rok pred plnením školskej dochádzky - 4
 • 4-5 ročné deti - 3
 • 3-4 ročné deti - 3
 • 2-3 ročné deti - 6

 

 

 

 

Prezentácia školy na verejnosti:

-          04. 12. – Mikulášske vystúpenie v kultúrnom dome v Teriakovciach

-          22. 12. – Vianočná besiedka v priestoroch materskej školy                          

-          26. 01. – karneval

-          17. 05. – Deň matiek

-          29. 06. – rozlúčka s predškolákmi spojená s nocou v MŠ

 

Práce detí sú prezentované v priestoroch šatne materskej školy.

 

 

Naša MŠ bola zapojená do projektov:

Súťaž s milkagrom – zber viečok SABI  

DM – Veselé zúbky

 

Priestorové a materiálové zabezpečenie: Ide o prízemnú budovu, v ktorej je umiestnená jedna trieda, spálňa,  šatňa, umyváreň, kuchyňa, jedáleň a riaditeľňa. Celá budova je situovaná na malom  pozemku, ktorý tvorí školský dvor. Máme na ňom umiestnené  pieskovisko a vežu so šmýkačkou, ktorá zodpovedá  EN 1176. Pri dvore MŠ je nové umelé ihrisko, ktoré využívame v letnom období na loptové hry a v zimnom nám slúži ako ľadová plocha.

Čo sa týka technického vybavenia školy, máme televízor a tiež počítač, tlačiareň a fotoaparát, elektronickú včielku Bee - bot, interaktívnu tabuľu, tlačiareň a notebook. Vlastníme rádioprehrávač a DVD prehrávač, ktorý sme si zakúpili z vlastných  prostriedkov.

MŠ disponuje svojou internetovou stránkou, na ktorej prezentujeme činnosť MŠ.

 

Naďalej pokračujeme v minitable – spoločné fotografie detí vo formáte A4, ktoré umiestňujeme do priestorov šatne.

 

Financie: Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali od rodičov sme zakúpili knižné publikácie, rôzny krátkodobý údržbový, hygienický, výtvarný, didaktický  a iný materiál.

Za príspevok od štátu sme zakúpili nové didaktické hračky  a preplatili  výučbu anglického jazyka predškolákov.

 

 Poďakovanie:

 

- všetkým rodičom – za zber viečok Sabi

                               - za akúkoľvek každodennú pomoc a spoluprácu

- zriaďovateľovi – za spoluprácu a pomoc pri rôznych situáciách

 

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok 2016/2017

 

Celá naša výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala zo školského vzdelávacieho programu:        „ Čo ukrýva hlavička makovička“

 

Vo výchovno-vzdelávacej práci s deťmi sme sa zamerali na vytváranie základov pre postoje, vedomosti, zručnosti, ktoré budú pre nich potrebné pre ďalší život. Patria k nim napr.:

 

 • vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám
 • utvárať predstavu detí o tradíciách a zvykoch obce, regiónu, vytvárať predpoklady na rozvíjanie citu ku krásam regiónu a ľudového umenia
 • prehlbovať kladný vzťah k prírode formou spoločných turistických vychádzok s rodičmi
 • ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a predchádzať ochoreniam horných dýchacích ciest
 • zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí
 • získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť
 • dávať šancu každému dieťaťu rozvíjať sa v rámci svojich schopností
 • prihliadať na socio-kultúrne a socio-ekonomické podmienky detí a primerane sa venovať každému dieťaťu
 • pravidelným otužovaním zvyšovať zdravotnú úroveň detí
 • posilňovať úctu k starším vo svojej rodine a v širšom okolí
 • prezentovať činnosť materskej školy na verejnosti.

 

     Obohatením citov detí, ich rozumových schopností ako aj praktických vedomostí sú u nás možné návštevy rodičov v čase hier, ako aj iných výchovno-vzdelávacích aktivít, pokusy a tiež rôzne manipulačné aktivity.

    Uvedené ciele výchovno-vzdelávacej činnosti týkajúce sa výchovy kladného vzťahu k starostlivosti o svoje zdravie, k telovýchove a športu, k humánnosti, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci,  sme realizovali cez oblasť:

-   výchovno-vzdelávacej činnosti,

-   ďalším samovzdelávaním sa pedagogických pracovníkov,

-   vzdelávaním sa cez MPCPO,

-   rozširovaním spolupráce s rodičmi.

-   zvyšovaním materiálnej úrovne MŠ,

-   zvyšovaním počítačovej gramotnosti detí,

-   organizovaním divadelných predstavení „Gašparko“,

-   organizovaním rôznych spoločných výletov.

    

     Pripravenosť detí  na vstup do základnej školy bola na veľmi dobrej úrovni. Dosiahli optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Disponovali širokým rozsahom vedomostí z rôznych oblastí a tiež základmi anglického jazyka.

 

Ostatné aktivity a spolupráca s rodičmi:

 

September                     -    posedenie s rodičmi

december                       -    Mikuláš

 • vianočná besiedka

január                           -      karneval

február                          -     predstavenie Snehová kráľovná

 • vystúpenie sokoliara   

marec                            -    divadielko Gašparko – Šípková Ruženka     

máj                                -    vystúpenie na Deň matiek

jún                                 -   návšteva mesta Prešov – Deň detí

 • školský výlet – Kavečany + dinopark
 • výlet v meste
 • rozlúčka s predškolákmi + noc v MŠ

                       

 

Rada školy:

                     Mgr. Eva Bačová – predseda – zástupca pedagogických zamestnancov školy

                     Mgr. Slavomíra Vrabľová – zástupca rodičov

                     Mgr.Katarína Imrichová – zástupca rodičov

                             Andrea Jurašeková – zástupca nepedagogických zamestnancov školy

                     Mgr. Iveta Žarnovská – zástupca zriaďovateľa

        

      

  V závere tejto správy môžem konštatovať, že ciele a aktivity, ktoré sme si vytýčili na školský rok 2016/2017, sme splnili. Chcem podotknúť, že aj vďaka spolupráci so zriaďovateľom a  rodičmi sa nám podarilo uskutočniť mnoho spoločných akcií, ktoré boli venované hlavne našim deťom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< jún / 2018 >>