Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Riaditeľstvo MŠ Teriakovce, Teriakovce 51, Prešov oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na rok 2018/2019 bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou (novelou školského zákona §20 ods. 2 s účinnosťou od 1. 9. 2015)

 

od 30. 4. - 31. 5. 2018

 

1. Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť osobne v budove MŠ každý pracovný deň od 7:00 - 16:30 hod. Bližšie informácie na tel. čísle 051/7701835 alebo 0907 971218.

2. Žiadosť musí byť vyplnená a podpísaná oboma rodičmi a podpísaná pediatrom. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ si rodič vyzdvihne osobne v materskej škole a prevezme proti podpisu.

3. Materská škola prednostne prijíma deti:

- rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- deti s odkladom povinnej školskej dochádzky

- deti s dodatočne odloženým plnením školskej dochádzky

- deti, ktoré majú súrodencov v materskej škole

4. Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky by deti mali:

- zvládať odlúčenie od rodičov na potrebne dlhý čas

- spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch ( obliekanie, vyzliekanie, pýtanie sa na WC, umývanie sa...)

- primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou

- mali by mať osvojené základné stravovacie návyky ( vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

 

 

 

 

 

Milí rodičia, priaznivci MŠ Teriakovce.

 

Dovoľte mi, aby som Vás v mene kolektívu MŠ privítala na našej internetovej stránke.

Dúfam, že si každý z Vás nájde to, čo ho bude zaujímať a aspoň trocha tým načrie do činností a aktivít,  ktoré  v našej MŠ uskutočňujeme.

 

Za kolektív MŠ, riaditeľka školy, Mgr. Jana Ivanková

 

Školský vzdelávací program pre Materskú školu Teriakovce, okres Prešov nesie názov:

 

,,ČO UKRÝVA HLAVIČKA MAKOVIČKA

 

 

1.ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

NÁZOV ŠKOLY

Materská škola Teriakovce, Teriakovce 51, 08005 Prešov

NÁZOV ŠKVP

Čo ukrýva hlavička makovička

STUPEŇ VZDELANIA

Predprimárne vzdelanie

DĹŽKA DOCHÁDZKY

1-4 roky

FORMA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

celodenná

VYUČOVACÍ JAZYK

slovenský

PREDKLADATEĽ

Mgr. Jana Ivanková

PREDLOŽENÝ ZRIAĎOVATEĽOVI:

3. 10. 2016

PREROKOVANÝ V PEDAGOGICKEJ RADE:

 

26. 8. 2016

PREROKOVANÝ V RADE ŠKOLY:

3. 10. 2016

VYDANÝ DŇA:

30. 6. 2016

KONTAKTY

MŠ: 051 7701835;

riaditeľka MŠ: 0907 971 218

msteriakovce@gmail.com

 

 

2.VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu:

 • vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám
 • utvárať predstavu detí o tradíciách a zvykoch obce, regiónu, vytvárať predpoklady na rozvíjanie citu ku krásam regiónu a ľudového umenia
 • prehlbovať kladný vzťah k prírode formou spoločných turistických vychádzok s rodičmi
 • ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a predchádzať ochoreniam horných dýchacích ciest
 • zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí
 • získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť
 • dávať šancu každému dieťaťu rozvíjať sa v rámci svojich schopností
 • prihliadať na socio-kultúrne a socio-ekonomické podmienky detí a primerane sa venovať každému dieťaťu
 • pravidelným otužovaním zvyšovať zdravotnú úroveň detí
 • posilňovať úctu k starším vo svojej rodine a v širšom okolí
 • prezentovať činnosť materskej školy na verejnosti.-          ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a predchádzať ochoreniam horných dýchacích ciest
 • zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí
 • získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť
 • dávať šancu každému dieťaťu rozvíjať sa v rámci svojich schopností
 • prihliadať na socio-kultúrne a socio-ekonomické podmienky detí a primerane sa venovať každému dieťaťu
 • pravidelným otužovaním zvyšovať zdravotnú úroveň detí
 • posilňovať úctu k starším vo svojej rodine a v širšom okolí
 • prezentovať činnosť materskej školy na verejnosti.

 

 

3.VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

       Koncepcia našej materskej školy vychádza z filozofie tvorivo-humanistickej výchovy, kde stredobodom nášho záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť a jeho sebarozvoj. V úzkej spolupráci s rodinou uprednostňujeme potreby a záujmy dieťaťa s rešpektovaním individuálnych a vekových zvláštností predškolského obdobia. Dieťa považujeme za hodnotnú osobnosť a sme otvorení voči integrácii telesne postihnutých a zdravotne oslabených detí. Uvedomujeme si, že najdôležitejšou činnosťou dieťaťa v predškolskom veku je hra, preto väčšinu našich aktivít realizujeme formou hry. Nie je nám ľahostajné ani zdravie detí a preto, ak nám to počasie dovoľuje, množstvo aktivít  uskutočňujeme na čerstvom vzduchu, na ihrisku, v prírode. Lásku a hrdosť na svoj rodný kraj , rodnú dedinu, pozitívny vzťah k ľuďom vštepujeme deťom cez plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania materskej školy  na oživovanie ľudových tradícií, regionálnych zvykov a regionálnej kultúry. Zdravá sebaúcta a sebavedomie sú kľúčom k celoživotnému osobnostnému rastu a podmieňuje efektivitu učenia sa dieťaťa. 

       Názov školského vzdelávacieho programu ,,Čo ukrýva hlavička makovička“ sme si vytvorili na základe toho, že každé dieťa je individualita, osobnosť a každé má vo svojej hlavičke ukryté niečo, čo je možné ďalej rozvíjať, na čo je možné nadviazať a na základe čoho môže dieťa napredovať. ,,Aj z malého makového zrniečka dokáže vyrásť krásny makový kvet a makovička. “

 

4.UČEBNÉ OSNOVY A VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA

       Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu ,Čo ukrýva hlavička makovička“ sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Tie sú rozdelené do mesačných tematických celkov a kvôli lepšiemu a prehľadnejšiemu plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti sú výkonové štandardy ďalej rozdelené do týždenných celkov. Tie sa navzájom dopĺňajú, prelínajú, nie sú izolované.

 

 

       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARNEVAL 2018

31. 1. 2018

 

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslene karnevalove maskyMilé deti, rodičia, pozývame Vás na

KARNEVAL

KEDY ?:  7. február 2018 /streda/

KDE ?: MŠ TERIAKOVCE

O KTOREJ ?: o 16: hodine

Tešíme sa na veselé masky

  

 

HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2014/2015

2. 11. 2015

 

Súťaže: Máša a Kalinka

13. 5. 2015

 

Hodnotiaca správa za šk. rok 2013/2014

2. 10. 2014

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< jún / 2018 >>